دریافت(همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان)

همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان|41017314|eoc34022706|همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان
این فایل درباره ی همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

درآمد. 1

الف: بیان مسأله. 1

ب: سابقه و مشكلات تحقیق.. 10

ج: اهداف و كاربردهای تحقیق.. 11

د: سؤال‏ها 11

هـ: فرضیه‎ها 12

و: روش تحقیق.. 13

ز: ساماندهی تحقیق.. 13

1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‎ها با دیوان.. 15

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1-1- قلمرو همكاری، جرائم مشمول تعقیب و مصادیق آن.. 19

1-1-1-1 - نسل كشی.. 23

1-1-1-1-1- اركان جنایت نسل كشی.. 25

1-1-1-1-1-1- ركن قانونی.. 26

1-1-1-1-1-2- ركن مادی.. 26

1-1-1-1-1-3- ركن روانی.. 27

1-1-1-1-2- مصادیق جنایت نسل كشی.. 28

1-1-1-1-2-1- كشتن.. 28

1-1-1-1-2-2- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یك گروه 29

1-1-1-1-2-3- قرار دادن عمدی یك گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی كه منتهی به زوال قوای جسمی كلی یا جزئی آنها بشود. 29

1-1-1-1-2-4- انجام اقداماتی كه به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یك گروه صورت میگیرد 30

1-1-1-1-2-5- انتقال اجباری اطفال یك گروه به گروه دیگر. 30

1-1-1-2- جنایت علیه بشریت.. 31

1-1-1-2-1- اركان جرایم علیه بشریت.. 32

1-1-1-2-1-1- ركن قانونی.. 32

1-1-1-2-1-2- ركن مادی.. 32

1-1-1-2-1-3- ركن روانی.. 33

1-1-1-2-2- مصادیق جنایت علیه بشریت.. 33

1-1-1-2-2-1- جنایت علیه تمامیت جسمی و روحی.. 33

1-1-1-2-2-2- جرایم علیه آزادیهای افراد. 37

1-1-1-3- جنایت جنگی.. 42

1-1-1-3-1- عناصر تشكیل دهنده جنایت جنگی.. 45

1-1-1-3-1-1- عنصر مادی جنایت جنگی.. 46

1-1-1-3-1-2- عنصر روانی جنایت جنگی.. 50

1-1-1-3-2- مصادیق جنایت جنگی.. 51

1-1-2- تعهدات همكاری دولت‏ها با دیوان.. 56

1-1-2-1- مبانی تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 57

1-1-2-2- تعهدات اصلی همكاری دولت‏ها با دیوان.. 63

1-1-2-3- اشكال دیگر همكاری.. 67

1-2- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های غیر عضو با دیوان.. 70

1-2-1- تعهد دولتهای غیر عضو در همكاری با دیوان به موجب حقوق بین الملل 72

1-2-1-1- رابطه دیوان و شورای امنیت.. 75

1-2-1-1-1- ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان.. 79

1-2-1-1-2- شورای امنیت ضامن همكاری دولتها با دیوان.. 80

1-2-1-2- تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه 84

1-2-1-3- چشم انداز تعهد به همكاری دولتهای غیر عضو با دیوان.. 88

1-2-2- اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو و تعهد دولتها به همكاری 89

1-2-2-1- مبنای قانونی صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت‏های غیرعضو 90

1-2-2-1-1- واگذاری صلاحیت ازسوی دولتها به دیوان.. 92

1-2-2-1-2- اصول و سوابق واگذاری صلاحیت كیفری به دادگاههای بین المللی 94

1-2-2-2- صلاحیت رسیدگی دیوان كیفری بین المللی به اعمال رسمی دولت‎های غیرعضو 96

2- همكاری دولت‎ها با دیوان در فرایند دادرسی.. 99

2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله تحقیق و تعقیب... 103

2-1-1- همكاری دولتها در تعقیب و كیفرخواست.. 107

2-1-1-1- شروع تحقیق.. 111

2-1-1-2- تعقیب.. 113

2-1-1-3- منع تعقیب.. 115

2-1-1-4- صدور كیفر خواست.. 116

2-1-2- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دستگیری و تحویل اشخاص به دیوان 118

2-1-2-1- دستگیری.. 120

2-1-2-1-1- قانونی بودن دستگیری.. 123

2-1-2-1-2- مراحل بازداشت در دولت بازداشت كننده. 124

2-1-2-2- تحویل به دیوان.. 126

2-1-2-2-1- درخواستهای موازی تحویل و استرداد. 127

2-1-2-2-2- حضور نزد دیوان و آزادی موقت.. 129

2-2- همكاری دولتها با دیوان از مرحله دادرسی تا اجرای حكم. 131

2-2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دادرسی و صدور حكم. 134

2-2-1-1- رسیدگی.. 136

2-2-1-1-1- حقوق متهم. 136

2-2-1-1-1-1- حق حضور در دادرسی.. 137

2-2-1-1-1-2- اصل برائت.. 138

2-2-1-1-1-3- تضمینات دیگر برای محاكمه عادلانه. 138

2-2-1-1-2- احراز صلاحیت دیوان.. 140

2-2-1-2- محاكمه. 143

2-2-1-2-1- استقلال و بیطرفی قضات.. 145

2-2-1-2-2- حضور وكیل در مرحله محاكمه. 148

2-2-1-3- صدور حكم. 149

2-2-1-4- قطعیت احكام. 150

2-2-1-4-1- تجدید نظر. 151

2-2-1-4-2- اعاده دادرسی.. 152

2-2-2- همكاری دولت‎ها با دیوان در مرحله اجرای حكم. 155

2-2-2-1- اجرای مجازات زندان.. 156

2-2-2-2- مصادره اموال و كیفر نقدی.. 158

2-2-2-3- شرایط حبس... 159

نتیجه گیری.. 160

فهرست منابع.. 167


مطالب دیگر:
🔥مبانی نظری و پیشینه اینترنت و نگرش فرهنگی روحانیون🔥مبانی نظری و پیشینه آموزش رفتارهای شهروندی و شعور جمعی🔥مبانی نظری و پیشینه آموزش فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی🔥مبانی نظری و پیشینه بازنمایی زن در آثار سینمایی🔥مبانی نظری و پیشینه برنامه های پزشکی تلویزیون و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی🔥مبانی نظری و پیشینه پرخاشگری و درگیری های دسته جمعی🔥مبانی نظری و پیشینه تبلیغات دینی🔥مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی🔥مبانی نظری و پیشینه توسعه و مناطق آزاد🔥مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری🔥مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن🔥مبانی نظری و پیشینه رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی🔥مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی🔥مبانی نظری و پیشینه زندگی خوابگاهی و هویت فرهنگی دختران🔥مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی🔥مبانی نظری و پیشینه سایت ها و خبرگزاری های غیر دولتی و حاکمیت🔥مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی🔥مبانی نظری و پیشینه سرمایه فرهنگی و تعدد زوجات🔥مبانی نظری و پیشینه سرمایه فرهنگی و نگرش مردان به خشونت🔥مبانی نظری و پیشینه سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار🔥مبانی نظری و پیشینه سیاست گذاری اشتغال زنان🔥مبانی نظری و پیشینه شبکه ‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به ارزش های غربی🔥مبانی نظری و پیشینه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان🔥مبانی نظری و پیشینه عدم توسعه شهرک های صنعتی🔥مبانی نظری و پیشینه عوامل اجتماعی و آگاهی سیاسی زنان